KODEKS DOBRYCH PRAKTYK
PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO „TARGOWISKO MIEJSKIE” W PRUSZKOWIEWSTĘP

Jesteśmy jednostką organizacyjną Gminy Pruszków powołaną do zarządzania targowiskami miejskimi w Pruszkowie.
Kodeks dobrych praktyk jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się pracownicy targowisk miejskich w Pruszkowie. 
Kodeks nie zastępuje przepisów prawa, jest dokumentem „wewnętrznym” służącym wdrażaniu dobrych-właściwych postaw w pracy i życiu prywatnym każdego z pracowników targowisk.
Celem wprowadzenia Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników zatrudnionych na targowiskach miejskich, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Kodeks wyznacza zasady- normy  postępowania pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań związanych z obsługą targowisk. 
2.Normy określone w niniejszym kodeksie winny być stosowane przez wszystkich pracowników zatrudnionych na targowiskach miejskich w Pruszkowie. 
3.Pracownicy targowisk jako pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i należycie wykonują swoje obowiązki. 
4.Pracownicy targowisk, którzy niewłaściwie postępując w miejscu pracy lub poza nim narażają się na utratę zaufania niezbędnego do wykonywania służby publicznej, naruszają zasady określone w niniejszym Kodeksie.

NORMY ZACHOWANIA

§ 2

Pracownicy zatrudnieni na targowiskach miejskich zobowiązani są dbać o prawidłowe wykonywanie swoich zadań W szczególności pracownicy  powinni przestrzegać prawa, zachowywać się odpowiedzialnie, bezstronnie rozwiązywać konflikty i podejmować decyzje, uczciwie, sumiennie i rzetelnie wykonywać swoje obowiązki, być uprzejmym i życzliwym w kontaktach z innymi ludźmi oraz dbać o dobre imię Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie” oraz Gminy Pruszków.

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

§ 3

1.Praca w jednostce samorządowej – obsługa targowisk miejskich oparta jest  na wzajemnym zaufaniu  i wymaga od pracowników  poszanowania przepisów prawa oraz stawiania spraw publicznych ponad własne interesy. Mieszkańcy Pruszkowa i klienci targowisk miejskich mogą oczekiwać od pracowników Zakładu wysokich standardów moralnych oraz właściwego ich zachowania w miejscu pracy lub poza nim.
2.Pracownicy targowisk miejskich w Pruszkowie wykonują swoje obowiązki na podstawie i w granicach prawa, a podejmowane przez nich  decyzje oparte będą o właściwe przepisy z wykluczeniem zbędnych emocji.

§ 4

Pracownicy targowisk miejskich w Pruszkowie: nie podejmują czynności kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi, nie angażują się w działania  polityczne, nie ulegają wpływom politycznym, pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty mieszkańców – Gminy Pruszków i nie czerpią korzyści  z tytułu zajmowanych stanowisk (poza należnym wynagrodzeniem), starają się zapobiegać wszelkim konfliktom oraz nie podejmują działań, które mogą narażać na szwank interes publiczny.


§ 5

Pracownicy targowisk miejskich w Pruszkowie:
ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć, starannie i gospodarnie zarządzają majątkiem – środkami publicznymi – ujawniają przejawy ewentualnego marnotrawienia środków publicznych.
Pracownicy targowisk miejskich: 
są zatrudniani, awansowani i wynagradzani w oparciu o przepisy prawa pracy (na umowy o pracę bez zastępowania ich umowami „zastępczymi”) – posiadają wysokie kwalifikacje i umiejętności zawodowe, podnoszą swoje kwalifikacje niezbędne do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków są lojalni wobec Gminy Pruszków i zwierzchników.§ 6

1.Wobec kupców i klientów targowisk miejskich pracownicy   zachowują się uprzejmie, służą pomocą i dobrymi radami. 
2.Pracownicy targowisk dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad właściwego zachowania w miejscu pracy i poza nim.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 7

1.Pracownicy targowisk miejskich powinni przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się normami w nim określonymi. 
2.Kierownictwo targowisk miejskich w Pruszkowie rozpowszechni zasady ujęte w niniejszym Kodeksie: wśród pracowników, wobec wspólnoty samorządowej umieszczając je na stronie internetowej www. targowisko.pruszkow.pl celem upublicznienia zawartych w Kodeksie norm i wartości.