Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Kierownika „Targowiska Miejskiego”

Nr 8/2022 z dnia  31 sierpnia 2022r.

REGULAMIN KIERMASZU HANDLOWEGO

Dzień „Wszystkich Świętych” w dniach od 28 X do 2 XI 2022r.

Miejscami wyznaczonymi do handlu są:   

ul. Cmentarna, ul. Plantowa  / przy cmentarzu /,  ul. Zasławskiej, parking i chodnik Cmentarza „ŻBIKOWSKIEGO” / ul. Domaniewska/, Cmentarz Komunalny Gąsin ul. Południowa parking

1. Samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie jest organizatorem kiermaszu handlowego „Dzień Wszystkich Świętych” w dniach od 28.10.- 2.11.2022r. przy cmentarzach pruszkowskich.

2. Podczas Kiermaszu dopuszcza się handel wyłącznie na wyznaczonych i ponumerowanych miejscach: kwiatami, wiązankami, zniczami itp. towarami lub związanymi tradycjonalnie z w/w Świętem

3. Zabrania się parkowania samochodu używanego do dostawy towaru na innym miejscu handlowym niż wyznaczone, na drodze, chodnikach, przejściach i w bramach cmentarnych. 

4. Handel podczas Kiermaszu mogą prowadzić osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  

5. Zajęcie miejsca do sprzedaży wymaga uzgodnienia z osobą działającą w imieniu „Targowiska Miejskiego” – posiadającą identyfikator TM.

6. Organizator kiermaszu pobierać będzie opłaty targowiskowe w wysokości 5 zł brutto za 1 m2 zajętego miejsca dziennie (za pokwitowaniem – paragon z kasy fiskalnej).

7. Na czas trwania kiermaszu TM wprowadza rezerwację miejsc handlowych przy cmentarzach – 25 zł netto / m2  plus 23% VAT.

8. Rezerwacja i sprzedaż miejsc w dniach 19-20 października 2022r., 

a) sprzedaż rezerwacji z zastrzeżeniem pkt. e) następować będzie w w/w terminie według kolejności zgłoszenia się do kasy w godz. 800-1300  w biurze Targowiska Miejskiego Pruszków ul. Komorowska 14. 

b) z dostępności do wykupienia rezerwacji wyklucza się stanowiska handlowe sprzedaży całorocznej od nr 90 do nr 97 na ul. Cmentarnej oraz stanowiska nr 102 i 103 na ul. Plantowej.

c) rezerwacja obejmuje przypisane miejsce i obowiązuje w dniach trwania kiermaszu.

d) osoby dokonujące rezerwacji zobowiązane są do posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (oryginały dokumentów oraz dokument tożsamości do wglądu),  w przypadku producenta  kwiatów do pisemnego oświadczenia o własnej produkcji sprzedawanych kwiatów ciętych lub doniczkowych. 

e) zarezerwowanie miejsca potwierdzone opłatą faktury jest równoznaczne z akceptacją warunków istniejących na określonym stanowisku handlu i nie daje podstaw do zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji    

f) zastrzega się możliwość cofnięcia rezerwacji bez zwrotu opłat w przypadku: zakłócania przez handlującego spokoju publicznego, braku wniesienia opłat wym. w pkt. 6 lub 7, nie uprzątania stanowiska itp. 

g) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeniesienia handlowca na inne miejsce 

h) organizator kiermaszu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, sposób oraz ceny sprzedawanych towarów 

i) organizator kiermaszu nie gwarantuje rezerwacji  miejsc osobom, które rezerwowały je w roku poprzednim, nie gwarantuje również tych samych miejsc, tej samej ilości lub wielkości miejsc handlowych 

9. Po zakończeniu handlu osoba zajmująca stanowisko zobowiązana jest do utrzymania czystości podczas handlu, niedopuszczenia do fruwających torebek, oraz drobnych uchwytów od toreb foliowych, zobowiązana jest do uprzątnięcia stanowiska usuwając nieczystości do kontenera ustawionego przez  organizatora. Zakaz pozostawiania i wrzucania do kontenera plastikowych i drewnianych skrzynek.

10. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą nakładaną w trybie i przepisach przewidzianych w Prawie wykroczeń.

11. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach od 28.10.2022r do 02.11.2022r. 

12. Osobą upoważnioną do wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem kiermaszu w imieniu organizatora jest Kierownik TM lub osoby przez niego upoważnione.

13. Z przyczyn od nas niezależnych typu zamknięcia cmentarza zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia i organizacji kiermaszu w późniejszym terminie, z wykorzystaniem placów targowych. 

Wyjaśnienia i informacje można uzyskać w Biurze TM Pruszków ul. Komorowska 14 tel. 22 758-73-79 w godz. 800 – 1400 oprócz sobót i niedziel lub 503051101  codziennie; 

Tel. Straż Miejska  22 758-66-49  , 986

Tel. Policja, Pogotowie Ratunkowe nr 112