Klauzula informacyjna ogólna

Wypełniając obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 2
7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/5
6/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy:  

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowisko Miejskie”, reprezentowany przez Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie”, 05-800 Pruszków, ul. Komorowska 14 tel/fax 22 758 73 79, e-mail: targ.pruszkow@gmail.com

W sprawie danych osobowych proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.

  1. Podstawa prawna i cel przetwarzania – dane pozyskane przez Administratora przetwarzane są   podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, e, f  RODO, w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z Uchwał Rady Miejskiej w Pruszkowie nr IV/20/10 z dn. 30 grudnia 2010 r., nr  XVIII/160/2012 z dn. 23 lutego 2012 r.,  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie lub stronę trzecią oraz do realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym.
  2. Odbiorcy danych – odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora. Dane mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią.
  3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
  1. Czas przechowywania – Dane osobowe przechowywane są przez okres wykonywania umów, a po tym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa (obowiązki przechowywania dokumentów księgowych, ochrona roszczeń Administratora). 
  2. Konieczność podania danych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla zrealizowania umowy  lub dla skorzystania z dodatkowych uprawnień. 
  3. Uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)