Załącznik do Uchwały

Nr IV/20/10

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 30 grudnia 2010

w sprawie: nadania statutu

samorządowemu zakładowi budżetowemu

o nazwie „Targowisko Miejskie”

Statut

samorządowego zakładu budżetowego

o nazwie „Targowisko Miejskie”

R OZ D Z I A Ł I

Podstawa prawna działania.

§ 1

„Targowisko Miejskie” w Pruszkowie zwane dalej „zakładem” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm./.
 2. ustawy z dnia 20.12.1996r. o gospodarce komunalnej /Dz.U. z 1997r. nr 9 poz. 43 z późn. zm./
 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną /Dz.U. Nr 116 poz. 783/ oraz innych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych
 4. uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie Nr XXXVII/211/93 z dnia 13 maja 1993r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie
 5. niniejszego statutu

 R O Z D Z I A Ł II

Siedziba, przedmiot i zakres działania

§ 2

 1. Siedzibą Zakładu jest Pruszków ul. Komorowska 14
 2. Przedmiotem działania Zakładu jest zarządzanie targowiskami miejskimi znajdującymi się w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej Nr 14, ul. Pańskiej Nr 11 oraz w innych miejscach ustalonych przez Radę Miejską w Pruszkowie w odrębnych uchwałach.
 3. Zakres działania Zakładu obejmuje:

a) usługi świadczone na rzecz Gminy Pruszków polegające na pobieraniu opłat targowych od użytkowników targowisk zgodnie z aktualnie obowiązującą w tym zakresie Uchwałą Rady Miejskiej w Pruszkowie oraz przekazywanie wpływów z tego tytułu do budżetu gminy,

b) odpłatne świadczenie usług ściśle związanych z działalnością targowisk, w tym pobieranie należności od użytkowników za korzystanie z urządzeń targowisk

c) usługi świadczone na rzecz Gminy polegające na pobieraniu czynszu z tytułu najmu i dzierżawy.

R O Z D Z I A Ł III

Organizacja zakładu

§ 3

 1. Zakład podlega Prezydentowi Miasta.
 2. Kierownika Zakładu zatrudnia Prezydent Miasta na podstawie umowy o pracę.
 3. Kierownik Zakładu kieruje działalnością zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
 4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.
 5. Kierownik Zakładu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów odrębnych przepisów prawa.

§ 4

 1. Kierownik Zakładu kieruje zakładem przy pomocy głównego księgowego.
 2. Zadaniem głównego księgowego jest w szczególności: ustalenie planów działalności rzeczowej, finansowej, ewidencji księgowej, sporządzania sprawozdań finansowych, organizacji wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń.
 3. Szczegółowy podział zadań oraz zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności w stosunku do pracowników ustala kierownik zakładu.

R O Z D Z I A Ł IV

Mienie zakładu

§ 5

1. Mienie zakładu jest mieniem komunalnym, będącym własnością Gminy Miasto Pruszków przekazanym protokolarnie w użytkowanie Zakładowi „Targowisko Miejskie” – w trwały zarząd.

2. Stan wyposażenia w środki obrotowe oraz składniki majątkowe przekazane zakładowi budżetowemu w użytkowanie i uzyskane z własnych środków stają się wyposażeniem i majątkiem samorządowego zakładu budżetowego.

R O Z D Z I A Ł V

Działalność zakładu.

§ 6

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu zakładu upoważniony jest kierownik w granicach udzielonego mu przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

§ 7

 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie planu rzeczowo- finansowego.
 2. Plan finansowy zatwierdza Prezydent Miasta.
 3. Źródłem przychodów Zakładu są należności pobierane za korzystanie z urządzeń targowiska i świadczone usługi oraz mogą być przyznawane dotacje i/lub wynagrodzenia prowizyjne ustalane odrębnymi uchwałami
 4. Koszty działalności Zakładu są pokrywane z przychodów.
 5. Nadwyżka środków obrotowych uzyskana przez Zakład na koniec okresu sprawozdawczego, będzie rozliczana i wpłacana do budżetu w terminie 15 dni od złożenia rocznego rozliczenia finansowego (bilansu).
 6. Wpłaty do budżetu miasta opłat targowych pobranych od użytkowników targowisk w danym miesiącu kalendarzowym następować będą nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie później niż w ostatnim dniu każdego miesiąca. W przypadku świąt lub dni wolnych od pracy przypadających na termin wpłaty opłat targowych , wpłata może być dokonana w pierwszym dniu roboczym w następnym miesiącu.

§ 8

 1. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie finansowe.
 2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń zakładu z budżetem miasta przeprowadza Skarbnik Miasta lub osoba przez niego upoważniona.

§ 9

Odrębne przepisy określają zasady:

a) planowania i sprawozdawczości statystycznej,

b) tworzenia i wykorzystywania funduszy,

c) ustalania cen.

R O Z D Z I A Ł VI

System kontroli wewnętrznej

§10

Kontrolę wewnętrzną sprawują:

a) Kierownik zakładu,

b) Główny księgowy w zakresie spraw finansowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym przedmiocie.

R O Z D Z I A Ł VII

Nadzór nad zakładem

§ 11

Kontrolę i ocenę działalności zakładu oraz pracy kierownika dokonuje Prezydent Miasta lub upoważniony przez niego pracownik Urzędu Miejskiego.

R O Z D Z I A Ł VIII

Postanowienia końcowe

§12

 1. Kierownik zakładu odpowiada za przestrzeganie niniejszego statutu.
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik zakładu przedstawia Prezydentowi Miasta propozycję zmian w statucie.
 3. Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem wejścia w życie uchwały.