Miejsca handlowe od nr 53 do nr 74 przy cmentarzu na Żbikowie przy ul. Domaniewskiej są wyłączone z rezerwacji przydzielanej przez „Targowisko Miejskie”.

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Kierownika „Targowiska Miejskiego”

Nr 7/2023 z dnia 8 września 2023r.

REGULAMIN KIERMASZU  HANDLOWEGO

Dzień „Wszystkich Świętych” w dniach od 27 X do 2 XI 2023r.

Miejscami wyznaczonymi do handlu są:   

ul. Cmentarna, ul. Plantowa  / przy cmentarzu /,  ul. Zasławskiej, parking i chodnik Cmentarza „ŻBIKOWSKIEGO” / ul. Domaniewska/, Cmentarz Komunalny Gąsin ul. Południowa parking

 1. Samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie jest organizatorem kiermaszu handlowego „Dzień Wszystkich Świętych” w dniach od 27.10.- 2.11.2023r. przy cmentarzach pruszkowskich.
 2. Podczas Kiermaszu dopuszcza się handel wyłącznie na wyznaczonych i ponumerowanych miejscach: kwiatami, wiązankami, zniczami itp. towarami lub związanymi tradycjonalnie z w/w Świętem
 3. Zabrania się parkowania samochodu, używanego do dostawy towaru na innym miejscu handlowym niż wyznaczone, na drodze, chodnikach, przejściach i w bramach cmentarnych. 
 4. Handel podczas Kiermaszu mogą prowadzić osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.  
 5. Zajęcie miejsca do sprzedaży wymaga uzgodnienia z osobą działającą w imieniu „Targowiska Miejskiego” – posiadającą identyfikator TM.
 6. Organizator kiermaszu pobierać będzie opłaty targowiskowe w wysokości 5 zł brutto za 1 m2 zajętego miejsca dziennie (za pokwitowaniem – paragon z kasy fiskalnej).
 7. Na czas trwania kiermaszu TM wprowadza rezerwację miejsc handlowych przy cmentarzach –  25 zł netto / m2  plus 23% VAT.
 1. Rezerwacja i sprzedaż miejsc: 
  • a) dla osób handlujących całorocznie na targowiskach  miejskich w Pruszkowie, w tym przy cmentarzach – w terminie od 10 października do 13 października 2023r.
  • b) dla pozostałych osób w terminie od 18 października do 19 października 2023r.
  • c) sprzedaż rezerwacji następować będzie w w/w terminach według kolejności zgłoszenia się do kasy w godz. 800-1300  w biurze Targowiska Miejskiego Pruszków ul. Komorowska 14.   
  • d) z dostępności do wykupienia rezerwacji wyklucza się stanowiska handlowe sprzedaży całorocznej od nr 90 do nr 97 na ul. Cmentarnej oraz stanowiska nr 102 i 103 na ul. Plantowej.
  • e) rezerwacja obejmuje przypisane miejsce i obowiązuje w dniach trwania kiermaszu.
  • f) osoby dokonujące rezerwacji zobowiązane są do posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (oryginały dokumentów oraz dokument tożsamości do wglądu), oświadczenie prowadzenia nierejestrowej działalności gospodarczej lub w przypadku producenta  kwiatów do pisemnego oświadczenia o własnej produkcji sprzedawanych kwiatów ciętych lub doniczkowych. 
  • g) zarezerwowanie miejsca potwierdzone opłatą faktury jest równoznaczne z akceptacją warunków istniejących na określonym stanowisku handlu i nie daje podstaw do zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji
  • h) zastrzega się możliwość cofnięcia rezerwacji bez zwrotu opłat w przypadku: zakłócania przez handlującego spokoju publicznego, braku wniesienia opłat wym. w pkt. 6 lub 7, nie uprzątania stanowiska itp. 
  • i) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przeniesienia handlowca na inne miejsce 
  • j) organizator kiermaszu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, sposób oraz ceny sprzedawanych towarów 
  • k) organizator kiermaszu nie gwarantuje rezerwacji  miejsc osobom, które rezerwowały je w roku poprzednim, nie gwarantuje również tych samych miejsc, tej samej ilości lub wielkości miejsc handlowych 
 1. Osoba zajmująca stanowisko zobowiązana jest do utrzymania czystości podczas handlu jak i po jego zakończeniu, niedopuszczenia do fruwających torebek, oraz drobnych uchwytów od toreb foliowych, zobowiązana jest do uprzątnięcia stanowiska usuwając nieczystości do kontenera ustawionego przez  organizatora. Zakaz pozostawiania i wrzucania do kontenera plastikowych i drewnianych skrzynek oraz pozostawiania stolików czy innych przedmiotów poprzyczepianych do ogrodzenia cmentarza.
 2. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu zagrożone jest karą nakładaną w trybie i przepisach przewidzianych w Prawie wykroczeń.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniach od 27.10.2023r do 02.11.2023r. 
 4. Osobą upoważnioną do wszelkich działań związanych z funkcjonowaniem kiermaszu w imieniu organizatora jest Kierownik TM lub osoby przez niego upoważnione.
 5. Z przyczyn od nas niezależnych typu zamknięcia cmentarza zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia i organizacji kiermaszu w późniejszym terminie, z wykorzystaniem placów targowych. 

Wyjaśnienia i informacje można uzyskać w Biurze TM Pruszków ul. Komorowska 14 tel. 22 758-73-79 w godz. 800 – 1400 oprócz sobót i niedziel lub 503051101  codziennie; 

Tel. Straż Miejska  22 758-66-49  , 986

Tel. Policja, Pogotowie Ratunkowe nr 112