Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 4 lipca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej,
określenia zasad ustalania i poboru
oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała nr XVI.158.2016
Rady Miejskiej w Pruszkowie
z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), art.15 i 19 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1785 z późn. zm.) oraz
art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2017r. poz. 1523 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Na terenie Gminy Miasto Pruszków wprowadza się opłatę targową.


§ 2. 1. Od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej prowadzących sprzedaż towarów na targowiskach
położonych na terenie Gminy Miasto Pruszków pobiera się dzienną opłatę targową w
wysokości:
1) za sprzedaż na oznaczonych stanowiskach za 1 m 2 zajętej powierzchni – 1 zł,
2) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 20m 2 (wym. 2,5mb x 8mb) – 25 zł,
3) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 20,80m 2 (wym. 2,6mb x 8mb) – 26 zł,
4) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 21,60m 2 (wym. 2,7mb x 8mb) – 27 zł,
5) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 24m 2 (wym. 3,0mb x 8mb) – 30 zł,
6) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 28m 2 (wym. 3,5mb x 8mb) – 35 zł,
7) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 32m 2 (wym. 4,0mb x 8mb) – 40 zł,

8) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 36m 2 (wym. 4,5mb x 8mb) – 45 zł,
9) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym o powierzchni 40m 2 (wym. 5,0mb x 8mb) – 50 zł,

2. Sprzedaż poza wyznaczonymi stanowiskami za m 2 – 50 zł

3. W przypadku dokonywania sprzedaży na części oznaczonego stanowiska opłatę pobiera się jak za całe stanowisko.

4. 1 Mając na uwadze fakt, iż na Targowisku przy ul. Pańskiej 11 zrealizowano operację pn.
Przebudowa targowiska miejskiego w Pruszkowie mającą na celu ułatwienie sprzedaży i
zakupu produktów bezpośrednio od rolników wraz z poszerzeniem oferty produktów
rolno – spożywczych dla mieszkańców Pruszkowa i okolic oraz promocję produktów
rolno – spożywczych i regionalnych pochodzących z systemu rolnictwa ekologicznego
poprzez przebudowę istniejącego targowiska przy ul. Pańskiej 11 w Pruszkowie
współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie – w ramach
działania 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie:
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług
lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”; w
ramach przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
oraz
działając w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 lipca
2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy
finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla
ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: wprowadza się następujące
zmiany w naliczaniu opłaty targowej:
Od rolników prowadzących handel na targowisku miejskim „Mój Rynek” przy ul.
Pańskiej 11 w Pruszkowie pobiera się dzienną opłatę targową obniżoną o 25% w stosunku
do stawek określonych w § 2 niniejszej Uchwały.

§ 3. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na terenie Gminy Miasto Pruszków:
1) podczas imprez kulturalno-oświatowych lub charytatywnych, festynów, kiermaszów,
2) sprzedaż dokonywaną z obiektów budowlanych nietrwale związanych z gruntem i ze specjalistycznych środków transportu dostosowanych do sprzedaży bezpośredniej artykułów spożywczych na targowiskach w przypadku, gdy sprzedający dokonuje płatności wynikających z umowy dzierżawy lub najmu albo z innej umowy lub decyzji administracyjnej,
3) sprzedaż dokonywaną w sektorze pierwszym i w sektorze czwartym t.j. w bocznych sektorach targowiska przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie.

§ 4. 1. Pobór opłaty targowej zarządza się w formie inkasa.

 1. Inkasentem opłaty targowej będzie samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” Pruszków ul. Komorowska 14.
 2. Inkasent, o którym mowa w ust. 2 wykonuje zadania w zakresie poboru opłaty
  targowej na rzecz organu podatkowego – Prezydenta Miasta Pruszkowa.
  4 . Za pobieranie (inkaso) opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 15%
  zainkasowanej opłaty targowej.
 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 będzie wypłacane z budżetu miasta
  Pruszkowa na rachunek samorządowego zakładu budżetowego „Targowisko
  Miejskie” w Pruszkowie .
 4. Wynagrodzenie określone w ust. 4 i 5 stanowić będzie część przychodów
  samorządowego zakładu budżetowego „Targowisko Miejskie”.
 5. Wpłaty do budżetu Miasta opłaty targowej pobranej przez inkasenta w danym
  miesiącu kalendarzowym następować będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, w którym
  pobrano opłatę i nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku świąt
  lub dni wolnych od pracy przypadających na termin wpłaty opłaty targowej, wpłata
  może być dokonana w pierwszym dniu roboczym w następnym miesiącu.
 6. Szczegółowe zasady wnoszenia i dokumentowania wpłat, o których mowa w ust. 1
  oraz wypłaty należnego wynagrodzenia dla inkasenta, o którym mowa w ust. 4 i 5
  określone będą w odrębnych umowach pomiędzy Miastem Pruszków, a inkasentem.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XIII.130.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada
2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1 Dodany przez § 1 uchwały nr XXIX.292.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 października 2020 r.
zmieniającej uchwałę nr XVI.158.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie:
wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 12980), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.