Uchwała nr XVI.158.2016

Rady Miejskiej w Pruszkowie

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015r. poz. 1515), art.15 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2015r. poz. 1484 )

Uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Miasto Pruszków wprowadza się opłatę targową.

§ 2. 1. Od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej prowadzących sprzedaż towarów na targowiskach położonych na terenie Gminy Miasto Pruszków pobiera się dzienną opłatę targową w wysokości:

1) za sprzedaż na oznaczonych stanowiskach

za 1 m2 zajętej powierzchni – 1 zł,

2) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 20m2 (wym. 2,5mb x 8mb) – 25 zł,

3) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 20,80m2 (wym. 2,6mb x 8mb) – 26 zł,

4) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 21,60m2 (wym. 2,7mb x 8mb) – 27 zł,

5) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 24m2 (wym. 3,0mb x 8mb) – 30 zł,

6) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 28m2 (wym. 3,5mb x 8mb) – 35 zł,

7) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 32m2 (wym. 4,0mb x 8mb) – 40 zł,

8) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 36m2 (wym. 4,5mb x 8mb) – 45 zł,

9) za sprzedaż na oznaczonym stanowisku samochodowym

o powierzchni 40m2 (wym. 5,0mb x 8mb) – 50 zł,

2. Sprzedaż poza wyznaczonymi stanowiskami za m2 – 50 

3. W przypadku dokonywania sprzedaży na części oznaczonego stanowiska opłatę pobiera się jak za całe stanowisko.

§ 3 Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż prowadzoną na terenie Gminy Miasto Pruszków:

1) podczas imprez kulturalno-oświatowych lub charytatywnych, festynów, kiermaszów,

2) sprzedaż dokonywaną z obiektów budowlanych nietrwale związanych z gruntem i ze specjalistycznych środków transportu dostosowanych do sprzedaży bezpośredniej artykułów spożywczych na targowiskach w przypadku, gdy sprzedający dokonuje płatności wynikających z umowy dzierżawy lub najmu albo z innej umowy lub decyzji administracyjnej,

3) sprzedaż dokonywaną w sektorze pierwszym i w sektorze czwartym t.j. w bocznych sektorach targowiska przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie.

§ 4 1. Pobór opłaty targowej zarządza się w formie inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej będzie samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” Pruszków ul. Komorowska 14.

3. Inkasent, o którym mowa w ust. 2 wykonuje zadania w zakresie poboru opłaty targowej na rzecz organu podatkowego – Prezydenta Miasta Pruszkowa.

4. Za pobieranie (inkaso) opłaty targowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanej opłaty targowej.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 będzie wypłacane z budżetu miasta Pruszkowa na rachunek samorządowego zakładu budżetowego „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie .

6. Wynagrodzenie określone w ust. 4 i 5 stanowić będzie część przychodów samorządowego zakładu budżetowego „Targowisko Miejskie”.

7. Wpłaty do budżetu Miasta opłaty targowej pobranej przez inkasenta w danym miesiącu kalendarzowym następować będą nie rzadziej niż raz w miesiącu, w którym pobrano opłatę i nie później niż w ostatnim dniu tego miesiąca. W przypadku świąt lub dni wolnych od pracy przypadających na termin wpłaty opłaty targowej, wpłata może być dokonana w pierwszym dniu roboczym w następnym miesiącu.

8. Szczegółowe zasady wnoszenia i dokumentowania wpłat, o których mowa w ust. 1 oraz wypłaty należnego wynagrodzenia dla inkasenta, o którym mowa w ust. 4 i 5 określone będą w odrębnych umowach pomiędzy Miastem Pruszków, a inkasentem.

§ 5 Traci moc Uchwała nr XIII.130.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Pruszkowie

Krzysztof Biskupski