I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie : Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 , Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek, dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na w/w targowiskach według zasad określonych poniżej.

1) zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik TM lub osoba działająca w jego imieniu. Wyznaczone miejsce oznaczone będzie farbą w kolorze żółtym. Granice stanowiska stanowi środek żółtych linii rozgraniczających stanowiska handlowe.

2) rezerwacji wyznaczonych miejsc na targowiskach miejskich w Pruszkowie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3) warunkiem wykupienia rezerwacji jest posiadanie aktywnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS-u lub zaświadczenia bądź pisemnego oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

4) przed wykupieniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem targowiska, niniejszymi Zasadami oraz innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi na targowiskach miejskich w Pruszkowie.

5) rezerwacja obejmuje wyznaczone miejsce i obowiązuje od kwietnia do września do godz. 630,. a od października do marca do godz. 700 we wtorki i piątki na targowisku przy ul: Komorowskiej oraz w środy i soboty na targowisku przy ul: Pańskiej „Mój Rynek”. W uzasadnionych przypadkach kierownik może wyrazić zgodę na inne godziny rezerwacji, i numery tych stanowisk oznaczono kolorem białym

6) zasady rezerwacji dla handlowców prowadzących sprzedaż z budek i stoisk w pawilonie, specjalistycznych samochodów oraz lekkich budowli reguluje odrębna umowa

II. Informację o wolnych miejscach handlowych można uzyskać w biurze targowiska przy ul. Komorowskiej 14

1) pierwszeństwo zarezerwowania wolnego miejsca będą posiadały osoby posiadające już rezerwację i wyrażające chęć zamiany na inne miejsce handlowe

2) w dalszej kolejności osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach miejskich w Pruszkowie powyżej 2 lat handlowania nie posiadając rezerwacji miejsca handlowego

3) każda osoba lub osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą zarezerwować z zastrzeżeniem ust. 3 więcej niż jedno miejsce handlowe.

4) Osoby (podmioty) wymienione w pkt. I ppkt. 3 ) zainteresowane rezerwacją wolnego lub wolnych miejsc handlowych mogą jej dokonać według następującej kolejności: 1- zamieszkujące na terenie Gminy Pruszków, 2-zamieszkujące na terenie powiatu pruszkowskiego,3 – zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin, 4- zamieszkujące na terenie sąsiednich powiatów, 5-zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, 6- zamieszkujące na terenie sąsiednich województw, 7- zamieszkujące na terenie całego kraju, 8- obywatele UE posiadający uprawnienia do prowadzenia sprzedaży na terenie Polski, 9- pozostałe osoby spoza UE posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP.

III. Miejscami samochodowymi są wyznaczone miejsca handlowe w sektorach I, II, III o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2. Ustawianie samochodów na stanowiskach handlowych mniejszych niż 20m2 wymaga zgody Zarządzającego targowiskiem.

1) Targowisko miejskie przy ul. Komorowskiej 14 zostało podzielone na 4 sektory, I, II, III, IV. Targowisko miejskie przy ul: Pańskiej 11 „Mój Rynek”, widnieje pod oznaczeniem sektor V.

2) Ilość, powierzchnia oraz usytuowanie miejsc handlowych zostają określone w planach targowisk miejskich w Pruszkowie stanowiących załączniki do niniejszych zasad. Załącznik 1) plan targowiska miejskiego przy ul. Komorowskiej 14 wraz z opisem, Załącznik 2) plan targowiska miejskiego przy ul. Pańskiej 11” Mój Rynek” wraz z opisem

IV. Za rezerwację miejsca handlowego TM pobiera opłatę aktualnie ustaloną w Cenniku usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie.

1) rozwiązanie umowy rezerwacji z przyczyn leżących po stronie osoby rezerwującej stanowisko handlowe nie powoduje zwrotu wcześniej wniesionych opłat

2) sprzedaż rezerwacji z numerem miejsca TM potwierdza oryginałem Faktury VAT.

3) sprzedaż rezerwacji na targowiskach dokonywana jest w biurze TM w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 z góry, od 15 do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc następny, gotówką w kasie bądź przelewem na konto targowiska (numer konta na fakturze). Niewykupienie abonamentu w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca handlowego.

4) wykupienie rezerwacji po raz pierwszy jest równoznaczne z zawarciem umowy rezerwacji miejsca handlowego na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku łamania przepisów prawa lub niestosowania się przez osobę rezerwującą do regulaminu targowisk, cenników obowiązujących na Targowiskach i zasad określonych w niniejszym regulaminie rezerwacji oraz uwag lub poleceń prowadzącego rezerwację, w szczególności : uchylania się od należnych TM opłat, w tym powtarzającego się nieterminowego wnoszenia opłat oraz zakłócania porządku publicznego, zaśmiecania stanowiska (brak pozostawiania nieczystości w torebkach, workach foliowych lub kartonach, pozostawiania skrzynek i pojemników drewnianych lub plastikowych), wyrzucania śniegu, lodu lub innych nieczystości ze stanowiska na drogę ewakuacyjną, wystawiania towaru poza wyznaczone miejsce itp. umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym.

5) zakres przedmiotowy umów rezerwacji miejsc handlowych stanowią: niniejsze Zasady, Regulamin targowiska, Cennik usług świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie.

V. W przypadku zaprzestania handlu powyżej 4-ech dni targowych w danym miesiącu, osoba rezerwująca zobowiązana jest pod groźbą utraty rezerwacji do skutecznego powiadomienia o tym fakcie pisemnie, emailem na adres: targ.pruszkow@gmail.com, telefonicznie lub faxem pod nr telefonu 22 758 73 79 prowadzącego rezerwację miejsc handlowych.

1) osoby wykupujące rezerwacje zobowiązane są do prowadzenia handlu przez co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W momencie zawieszenia handlu handlowcy zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze targowiska, co nie zwalnia ich od uiszczania opłat za rezerwowane miejsce za okres zawieszenia handlu.

2) zawieszenie działalności gospodarczej powoduje równoczesne zawieszenie rezerwacji wyznaczonego miejsca handlowego. Informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca winien – pod groźbą utraty możliwości dalszego rezerwowania wyznaczonego miejsca – przekazać prowadzącemu rezerwację.

3) odstępowanie rezerwowanego miejsca (nawet częściowo) bez uprzednio uzyskanej zgody   Zarządzającego lub osoby działającej w jego imieniu, a szczególnie odpłatne odstępowanie miejsca rezerwowanego może powodować rozwiązanie umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia Rezerwacja nie będzie sprzedawana osobom nie stosującym się do w/w zasad. Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik targowiska w granicach swoich kompetencji.