Załącznik

do Uchwały nr XXVI.270.2020

                                                                                                                  Rady Miasta Pruszkowa

z dnia 27 sierpnia 2020r. `

REGULAMIN TARGOWISK

§ 1.

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady i tryb korzystania z targowisk miejskich  położonych na terenie miasta Pruszkowa. 
 2. Targowiskami miejskimi w Pruszkowie zarządza samorządowy zakład budżetowy „Targowisko Miejskie” zlokalizowany przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie, zwany dalej Zarządzającym.
 3. Nadzór nad działalnością targowisk miejskich sprawuje Prezydent Miasta Pruszkowa.

§ 2.

 1. Targowiska miejskie w Pruszkowie zwane dalej targowiskami zlokalizowane są :
 2. przy ul. Komorowskiej 14, czynne wtorek, piątek w godz. 400 – 1500, niedziela godz.  600 – 1500,
 3. przy ul. Pańskiej 11, zwane dalej „Mój Rynek” czynne w środy i soboty w godz. 500 – 1400,
 4. przy cmentarzu przy ul. Domaniewskiej czynne w okresie kiermaszu,
 5. przy cmentarzu przy ul. Cmentarnej czynne codziennie w godz. 700 – 1900
 6. Targowisko przy ul. Komorowskiej oraz „Mój Rynek”  czynne są w dni określone powyżej poza świętami określonymi w Ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. – poz. 90 z późn. zm.).

2a. 1Miejsce do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników zgodnie z art. 3-4 ustawy z dnia 29 października 2021r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz.U. poz. 2290) wyznacza się:

 1. w piątki na targowisku miejskim w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14,
 2. w soboty na targowisku miejskim w Pruszkowie przy ul. Pańskiej 11.

2b. 2Rolnicy i ich domownicy prowadzący na wyznaczonych miejscach w piątki i soboty handel produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym składają zarządzającemu targowiskiem pisemne oświadczenie , że posiadają odpowiednio status rolnika lub domownika w rozumieniu o ułatwieniach w prowadzeniu handlu przez rolników i ich domowników.

 1. Na terenie targowisk mogą odbywać się wydarzenia kulturalne takie jak: festyny, festiwale, kiermasze, akcje charytatywne, imprezy kulturalno-oświatowe, sportowe, koncerty.
 2. Zarządzający w uzasadnionych przypadkach może skrócić czas funkcjonowania targowiska oraz wyznaczyć dodatkowe dni handlowe, bądź zmienić dni i godziny prowadzenia handlu.
 3. Na targowisku wymienionym:

1)   w § 2 ust. 1 pkt 3 sprzedaż dokonywana będzie na parkingu w najbliższych okolicach bram wejściowych i wjazdowych na cmentarz na wyznaczonych i ponumerowanych stanowiskach w okresie kiermaszu Wszystkich Świętych;

2) w § 2 ust. 1 pkt 4 sprzedaż dokonywana będzie na ponumerowanych stanowiskach: przy ul. Plantowej – 1 stanowisko, przy ul. Cmentarnej przy drodze wewnętrznej – 8 stanowisk (powierzchnia jednego stanowiska wynosi 5 m2) ,

 1. Ilość stanowisk, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2  będzie zwiększona w dniach  1-2 listopada (podczas organizacji kiermaszu z okazji Wszystkich Świętych) – przy ul. Domaniewskiej do 160 stanowisk, a przy ulicach Cmentarnej, Plantowej i 2-go Sierpnia do 120 stanowisk (powierzchnia stanowisk do handlu w dniach 1-2 listopada nie przekroczy 50% powierzchni parkingu).
 2. Na targowisku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, znajduje się 65 miejsc handlowych z czego 36 miejsc zarezerwowano dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, co stanowi ponad 55% powierzchni handlowej targowiska w tym
  4 miejsca przeznaczono do sprzedaży produktów rolno – spożywczych z upraw ekologicznych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), co stanowi ponad 11% powierzchni handlowej targowiska przeznaczonej na produkty rolno – spożywcze.
 3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych, dopuszcza się zagospodarowanie niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
 4. Targowisko, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 wyposażone jest w instalacje odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.261- z późn. zm.), które będą zapewniały pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną.

§ 3.

 Ustala się następującą organizację funkcjonowania targowisk:

 1. miejsce do sprzedaży z uwzględnieniem branży oraz powierzchni sprzedażowej wyznacza Zarządzający w odpowiednim sektorze targowiska,
 2. ciągi piesze, drogi ewakuacyjne, ppoż. i miejsca pod działalność handlową oznacza Zarządzający żółtymi liniami poziomymi z naniesionym przy każdym stanowisku handlowym numerem,
 3. zabrania się sprzedaży na targowiskach poza miejscami do tego wyznaczonymi
  (z naniesionymi numerami). 
 4. zabrania się sprzedaży obnośnej po targowiskach, z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach Zarządzający targowiskiem może w drodze umowy zezwolić na stosowanie handlu obnośnego,
 5. wyznaczone miejsca handlowe nie mogą być odstępowane osobom trzecim bez zgody Zarządzającego,
 6. Sprzedający z wykupioną rezerwacją na wyznaczonych miejscach zobowiązuje się
  do rozstawienia stanowiska handlowego od kwietnia do września do godz. 6.30,
  a od października do marca do godz.7.00 –  we wtorki i piątki na targowisku
  przy ul. Komorowskiej oraz w środy i soboty na targowisku przy ul. Pańskiej „Mój Rynek”.  Po tej godzinie każdy Sprzedający może zająć to miejsce. Pozostałe osoby (bez rezerwacji) zobowiązane są do zakończenia czynności dostawczych i organizacyjnych swojego handlu na targowiskach do godz. 8.00.

§ 4.

Sprzedaż na targowiskach mogą prowadzić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły opłatę targową.

§ 5.

Na targowiskach zabrania się:

 1. handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych, na jezdniach targowiska, w bramach oraz w furtkach,
 2. pozostawiania po zakończonym handlu przedmiotów i urządzeń, które nie są            własnością targowiska,
 3. używania urządzeń nagłaśniających, utrudniających komunikowanie się sprzedających z kupującymi,
 4. wieszania reklam na terenie targowiska bez zgody Zarządzającego,
 5. ze względów sanitarnych i bezpieczeństwa wprowadzania psów – poza psami przewodnikami,
 6. wjazdu na targowisko pojazdami samochodowymi, za wyjątkiem pojazdów zaopatrzenia i pojazdów uprzywilejowanych,
 7. jazdy po terenie targowiska w czasie handlu pojazdami mechanicznymi,
 8. parkowania pojazdów.

§ 6.

Informacja o wymaganiach higienicznych i sanitarnych dotyczących prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi, a także informacja o towarach, którymi handel regulują odrębne przepisy jest wywieszona na tablicy ogłoszeń na targowiskach.

§ 7.

Sprzedający i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swoje czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży  i w dokonywaniu zakupów.

§ 8.

Osoby dokonujące sprzedaży na  targowisku zobowiązane są do:

 1. stosowania się do zarządzeń wydawanych przez Zarządzającego targowiskami w zakresie działalności targowiska,
 2. uzgodnienia miejsca prowadzenia działalności handlowej z Zarządzającym targowiskami lub z osobą przez niego upoważnioną,
 3. posiadania przy sobie dowodu uiszczenia opłaty targowej,
 4. utrzymania miejsca prowadzonej działalności w należytym ładzie i porządku, zarówno w trakcie prowadzenia działalności, jak i po jej zakończeniu. 
 5. zgromadzenia, po zakończeniu prowadzenia działalności, w jednym miejscu (w worku) wszystkich odpadów w sposób uniemożliwiający ich ponowne rozproszenie się oraz umożliwiający Zarządzającemu ich szybkie usunięcie,
 6. włożenia wszelkich odpadów po handlu do worków foliowych przekazanych przez Zarządzającego, 
 7. usuwania śniegu zalegającego na dachach tymczasowych obiektów, z których Sprzedający korzysta,
 8. usunięcia plam powstałych po wycieku płynów z samochodów, z których Sprzedający korzysta,
 9. pozostawienia opróżnionych i rozłożonych kartonów,
 10. zabierania skrzynek drewnianych i plastikowych oraz bioodpadów (liście kapusty,  kalafiora itp.).

§ 9

Zarządzający targowiskami:

 1. wywiesza na tablicy ogłoszeń Regulamin, informacje o opłacie targowej, opłatach targowiskowych za korzystanie z urządzeń targowisk i za świadczone usługi, obowiązujące przepisy określające wymagania higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi i inne przepisy mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie targowiska,
 2. wyznacza miejsca do prowadzenia działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej oraz drogi komunikacyjne, pożarowe ciągi komunikacyjne  w sposób widoczny i trwały,
 3. odpowiada za porządek i czystość na targowisku,
 4. dba o estetykę, reklamę i wygląd targowiska,
 5. zapewnia korzystanie z urządzeń targowych, w tym z toalet,

6) uprawniony jest do usunięcia z terenu targowiska, na koszt i ryzyko sprzedającego, należące do niego urządzenia i pojazdy, które bez zgody Zarządzającego zostały pozostawione na terenie targowiska.

§ 104

Zarządzający może wprowadzić ograniczenia organizacyjne, mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu, w działaniu części lub całości targowisk.

§ 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny,zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, że:                                                       

 1. Administratorem danych osobowych jest Samorządowy Zakład Budżetowy
  „Targowisko Miejskie”, reprezentowany przez Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego „Targowisko Miejskie”, 05-800 Pruszków, ul. Komorowska 14
  tel./fax 22 758 73 79, e-mail: targ.pruszkow@gmail.com

W sprawie danych osobowych proszę kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania – dane pozyskane przez Administratora
  przetwarzane są   w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); dane osobowe przetwarzane są  w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z uchwały Rady Miasta Pruszkowa w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie (art.6 ust. 1. lit. c RODO); do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowisko Miejskie” w Pruszkowie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) oraz do realizacji zadań wykonywanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. E RODO).
 2. Monitoring– w celu zachowania bezpieczeństwa osób i mienia, na terenie obiektów zarządzanych przez Samorządowy Zakład Budżetowy „Targowisko Miejskie”,
  wprowadzono monitoring wizyjny wyznaczonych  obszarów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  w związku z art. 9 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. z 6 kwietnia 2020 r. poz. 713 z późn.  zm.). Strefy monitorowane są oznaczone. Zarejestrowany obraz będzie przechowywany nie dłużej niż 30 dni, po czym zostanie usunięty. 
 3. Odbiorcy danych – odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy
  Administratora. Dane mogą zostać udostępniane organom nadrzędnym, innym
  uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty,
  którym zgodnie z przepisami prawa ujawnia się dane osobowe niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 4. Czas przechowywania – Dane osobowe przechowywane są przez okres wykonywania umów, a po tym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa. 
 5. Uprawnienia- osobom, których dane osobowe są przetwarzane,przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Osobom tym przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 
 6. Podanie danych osobowych jest konieczne w celu dokonania rezerwacji miejsc oraz handlu na terenie targowisk. 

§ 12

1. Wszelkie uwagi, wnioski i skargi związane z funkcjonowaniem targowisk  można składać Zarządzającemu w biurze targowiska przy ul. Komorowskiej 14 w Pruszkowie.

 2. Skargi i wnioski związane z realizacją obowiązków Zarządzającego targowiskami można składać do Rady Miasta Pruszkowa.

 • 1 Dodany przez §1 uchwały nr L.485.2021 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz. 1350), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
 • 2 Dodany przez §1 uchwały wymienionej w odnośniku nr 1
 • 3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1  uchwały nr XXIX.291.2020 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 29 października 2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z targowisk miejskich w Pruszkowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 12979), która weszła w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
 • 4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały wymienionej w odnośniku nr 3