I. „Targowisko Miejskie” w skrócie TM świadczy usługi w zakresie rezerwacji miejsc handlowych na targowiskach miejskich w Pruszkowie : 

Nr 1 przy ul. Komorowskiej 14 , 

Nr 2 przy ul. Pańskiej 11 „Mój Rynek, 

dla kupców dokonujących sprzedaży towarów na  w/w targowiskach według zasad określonych poniżej.

 1. zgodnie z Regulaminem targowisk miejsce do handlu wyznacza Kierownik TM lub osoba działająca w jego imieniu. Wyznaczone miejsce oznaczone będzie farbą w kolorze żółtym. Granice stanowiska stanowi środek żółtych linii rozgraniczających stanowiska handlowe.
 2. rezerwacji wyznaczonych miejsc na targowiskach miejskich w Pruszkowie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. warunkiem wykupienia rezerwacji jest posiadanie aktywnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS-u lub zaświadczenia bądź pisemnego oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 4. przed wykupieniem rezerwacji należy zapoznać się z Regulaminem targowiska, niniejszymi Zasadami oraz innymi aktami prawa wewnętrznego obowiązującymi na targowiskach miejskich w Pruszkowie.
 5. rezerwacja obejmuje wyznaczone miejsce i obowiązuje od kwietnia do września do godz. 630,. a od października do marca do godz. 700 we wtorki i piątki na targowisku przy ul: Komorowskiej oraz w środy i soboty na targowisku przy ul: Pańskiej „Mój Rynek”. W uzasadnionych przypadkach Kierownik może wyrazić zgodę na inne godziny rezerwacji, i numery tych stanowisk oznaczono kolorem białym 
 6. zasady rezerwacji dla handlowców prowadzących sprzedaż z budek i stoisk w pawilonie, specjalistycznych samochodów oraz lekkich budowli reguluje odrębna umowa

II. Informację o wolnych miejscach handlowych można uzyskać w biurze targowiska przy ul. Komorowskiej 14 

 1. ubieganie się o przydział rezerwacji miejsca handlowego winno być poprzedzone złożeniem podania o rezerwację miejsca, obejmującego oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem.
 2. pierwszeństwo zarezerwowania wolnego miejsca będą posiadały osoby posiadające już rezerwację oraz wyrażające chęć zamiany na inne miejsce handlowe
 3. w dalszej kolejności osoby, które dokonują sprzedaży na targowiskach miejskich w Pruszkowie powyżej 2 lat handlowania nie posiadając rezerwacji miejsca handlowego  
 4. każda osoba lub osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe mogą zarezerwować więcej niż jedno miejsce handlowe.
 5. osoby (podmioty) wymienione w pkt. I ppkt. 3 ) zainteresowane rezerwacją wolnego lub wolnych miejsc handlowych mogą jej dokonać według następującej kolejności: 

1- zamieszkujące na terenie Gminy Pruszków, 2-zamieszkujące na terenie powiatu pruszkowskiego,3 – zamieszkujące na terenie sąsiednich gmin, 4- zamieszkujące na terenie sąsiednich powiatów, 5-zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego, 6- zamieszkujące na terenie sąsiednich województw, 7- zamieszkujące na terenie całego kraju, 8- obywatele UE  posiadający uprawnienia do prowadzenia sprzedaży na terenie Polski, 9- pozostałe osoby spoza UE posiadające uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie RP. Obowiązuje kolejność złożenia podania. 

III.    Miejscami samochodowymi są wyznaczone miejsca handlowe w sektorach I, II, III o powierzchni nie mniejszej niż 20 m2. Ustawianie samochodów na stanowiskach handlowych mniejszych niż 20m2 wymaga zgody Zarządzającego targowiskiem. 

Targowisko miejskie przy ul. Komorowskiej 14 zostało podzielone na 4 sektory, I, II, III, IV. Targowisko miejskie przy ul: Pańskiej 11 „Mój Rynek”, widnieje pod oznaczeniem sektor V.

IV. Za rezerwację miejsca handlowego TM pobiera opłatę aktualnie ustaloną w Cenniku usług targowiskowych świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie. 

 1. rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się na całe stanowisko handlowe na wszystkie dni na okres 1 miesiąca (wszystkie dni targowe w miesiącu) z wyłączeniem umów na korzystanie z placu bądź obiektu handlowego, terminowa płatność za rezerwację daje możliwość jej przedłużenia na kolejny miesiąc
 2. rozwiązanie rezerwacji z przyczyn leżących po stronie osoby rezerwującej stanowisko handlowe nie powoduje zwrotu wcześniej wniesionych opłat.
 3. sprzedaż rezerwacji z numerem miejsca TM potwierdza oryginałem Faktury VAT.
 4. sprzedaż rezerwacji na targowiskach dokonywana jest w biurze TM w Pruszkowie przy ul. Komorowskiej 14 z góry, od 15 do ostatniego dnia danego miesiąca za miesiąc następny, gotówką w kasie bądź przelewem na konto targowiska (numer konta na fakturze). Niewykupienie rezerwacji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca handlowego. 
 5. w przypadku łamania przepisów prawa lub niestosowania się przez osobę rezerwującą do regulaminu targowisk, cenników obowiązujących na Targowiskach i zasad określonych w niniejszym regulaminie rezerwacji oraz uwag lub poleceń prowadzącego rezerwację, w szczególności : uchylania się od należnych TM opłat, w tym powtarzającego się nieterminowego wnoszenia opłat oraz zakłócania porządku publicznego, zaprzestania handlu, zaśmiecania stanowiska (brak pozostawiania nieczystości w torebkach, workach foliowych lub kartonach, pozostawiania skrzynek i pojemników drewnianych lub plastikowych), wyrzucania śniegu, lodu lub innych nieczystości ze stanowiska na drogę ewakuacyjną, wystawiania towaru poza wyznaczone miejsce itp. rezerwacja na kolejny miesiąc zostanie anulowana. 
 6. zakres przedmiotowy umów rezerwacji miejsc handlowych stanowią: niniejsze Zasady, Regulamin targowiska, Cennik usług świadczonych na targowiskach miejskich w Pruszkowie. 
 7. opłata za rezerwację nie zwalnia z obowiązku uiszczenia dziennej opłaty targowej i targowiskowej

V. W przypadku zaprzestania handlu powyżej 4-ech dni targowych w danym miesiącu, osoba   rezerwująca zobowiązana jest pod groźbą utraty rezerwacji do skutecznego powiadomienia o tym fakcie pisemnie, e-mailem na adres: targ.pruszkow@gmail.com, telefonicznie lub faxem pod nr telefonu 22 758 73 79 prowadzącego rezerwację miejsc handlowych. 

 1. osoba rezygnująca z rezerwacji zobowiązana jest do zgłoszenia tego faktu pisemnie do biura TM
 2. osoby wykupujące rezerwacje zobowiązane są do prowadzenia handlu przez co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. W momencie zawieszenia handlu handlowcy zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu w biurze targowiska, co nie zwalnia ich od uiszczania opłat za rezerwowane miejsce za okres zawieszenia handlu. 
 3. zawieszenie działalności gospodarczej powoduje równoczesne zawieszenie rezerwacji wyznaczonego miejsca handlowego. Informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca winien – pod groźbą utraty możliwości dalszego rezerwowania wyznaczonego miejsca – przekazać prowadzącemu rezerwację. 
 4. rezerwacja ma charakter imienny i niedopuszczalne jest odstępowanie rezerwowanego miejsca (nawet częściowo) bez uprzednio uzyskanej zgody Zarządzającego lub osoby działającej w jego imieniu, a szczególnie odpłatne odstępowanie miejsca rezerwowanego, może powodować likwidację rezerwacji.

Rezerwacja nie będzie sprzedawana osobom nie stosującym się do w/w zasad.

Kwestie sporne rozstrzyga Kierownik targowiska w granicach swoich kompetencji.